Hva er DSALT?

DSALT er en saltfjerner som svært effektivt og miljøvennlig fjerner salt, løser lett overflatesmuss, og legger igjen en usynlig korrosjonshemmende hinne.

Produktet er biologisk nedbrytbar.

Salt er en katalysator til fremveksten av rust og korrosjon. Salt har egenskaper som tiltrekker seg både fuktighet og oksygen, og dette fremskynder prosessen kraftig. Effektiv fjerning av salt er derfor essensielt i ethvert vedlikehold hvor salt bør fjernes.

Som privatperson opplever vi ofte rustproblemer på understell og bremser på en bil, båtmotorer, dykkerutstyr etc. Spesielt vintersesongen med mye salt på veiene er en utfordring.

Ved jevnlig bruk av DSALT blir resultatet mindre salt/korrosjon, mindre vedlikehold, økt levetid på utstyr, og bedre økonomi.

 

BEKJEMP SALTET 

BEKJEMP KORROSJON

DSALT


What is DSALT?

DSALT – a salt remover that removes salt effectively and environmentally friendly, dissolves light surface-dirt, prevents new salt from sticking, and leaves an invisible anti-corrosion film.

The product is biodegradable.

Salt is a catalyst for the emergence of rust and corrosion. Salt has properties that attract both humidity and oxygen, and this speed up the process greatly. Effective salt removal is therefore essential in any maintenance where salt should be removed.

As a private person, we often experience rust problems on the chassis and brakes on a car, boat engines, diving equipment, etc., especially the winter season with road-salting is a challenge.

With regular use of DSALT, the result is less salt / corrosion, less maintenance, increased life of equipment, and better economy.

 

FIGHT THE SALT 

FIGHT CORROSION

DSALT

DSALT gir et kostnadseffektivt, enkelt og bærekraftig vedlikehold, og forlenger levetiden på alt som forringes av salt/korrosjon.


DSALT provides a cost-effective, simple and sustainable maintenance, and extends the life of anything deteriorated by salt / corrosion.

Salt er ikke bare noe man bruker som smaksforsterker i mat. Det kan også bevare mat, og det kan hjelpe oss å bekjempe glatt føre på bilveiene. Men det kan også føre til at det blir glattere under visse omstendigheter. Èn ting som i hvert fall er sikkert, er at salt har vært med oss i uminnelige tider. Og siden romernes tid har saltet skapt et stort problem. Nemlig KORROSJON.

Hva er korrosjon? Ordet utledes fra latin; «corrodere», som betyr «å gnage i stykker» eller «tære på». Det angriper metaller, betong, plast og glass for å nevne noe. Salt (fra vei eller sjø) sammen med bl.a fuktighet og oksygen – gir korrosjonsutvikling perfekte forhold. Skader relatert til korrosjon er enorme både i Norge og globalt.

DSALT kan langt på vei hindre korrosjon. DSALT er en saltfjerner som svært effektivt fjerner salt og legger igjen en usynlig antikorrosiv hinne. Det løser også lett overflatesmuss, hindrer nytt salt i å feste seg, og produktet er biologisk nedbrytbart. Det skal kun påføres, og deretter skylles av med ferskvann.


Salt is not just something you use for making food taste better. It can also preserve food, and it can help us fight slippery roads. But it can also make the roads slippery under certain circumstances. One thing that is at least certain – is that salt has been with us since time immemorial. And since Roman times, salt has created a major problem. CORROSION.

What is corrosion? It`s derived from Latin; «Corrodere», which means «to gnaw to pieces» or «to eat». It attacks metals, concrete, plastic and glass to name a few. Salt (from road or sea) together with, among other things, humidity and oxygen – gives corrosion perfect conditions to develop. Damage related to corrosion is enormous both in Norway and globally.

DSALT can prevent corrosion. DSALT is a salt remover that very effectively removes salt and leaves an invisible anti-corrosive film. It also loosen light surface-dirt, prevents new salt from sticking, and the product is biodegradable. It should only be applicated, and then rinsed off with fresh water.

Kontakt oss

Thomas Warpe
Styreformann/Partner
Telefon: +47 918 98 460
E-post: thomas@dsalt.noDanwald Lønningen
Daglig Leder/Partner
Telefon: +47 9286 9622
E-post: danwald@dsalt.no

Adresse:
Helgesens gate 17, 5032 Bergen