Båt / Sjø / Fritid

Det er ikke bare veisalting som er en utfordring. Sjøsalt er sannsynligvis en større utfordring i omfang, enten man har et tankskip eller en liten snekke. Saltet setter seg på alt fra kalesjer, vinduer og skrog, til antenner og tauverk. Eller det setter seg på kaianlegg, utstyr og bygninger på land. Visste du at sjøbrisen kan bevege seg flere mil inn mot land? Salt i kombinasjon med sol er heller ikke noe f.eks glassfiber setter pris på. Det begynner nemlig å oksidere, og dette kan unngås ved å fjerne saltet. Så husk at glassfiber oksiderer ved eksponering av saltholdig overflate og sol. Vask båten med DSALT hver gang!


It is not just road salt that is a challenge. Sea salt is probably a bigger challenge in scope, whether you have a tanker or a small family-boat. The salt settles on everything from canopies, windows and hulls, to antennas and ropes. Or it settles on quays, equipment and buildings on land. Did you know that sea breezes can move several miles inland? Salt in combination with sun is also not something e.g. fiberglass appreciates. It begins to oxidize, and this can be avoided by removing the salt. So, remember that fiberglass oxidizes when exposed to saline surfaces and sun. Wash the boat with DSALT every time!

Salt som setter seg i båtmotorer er også en stor utfordring, og her får ofte saltet fritt spillerom, og det ligger og koser seg i alskens kriker og kroker, i pakninger etc. En båtmotor som blir flushet med DSALT kan skremme enhver når en ser hvor mye salt som kan ligge i en slik motor. Igjen er problemet at vanlig ferskvann fjerner ikke alt saltet. Ferskvann til motorflushing er vanlig, og hjelper litt. Det vil si; det er bedre å kun bruke ferskvann enn å ikke bruke i det hele tatt.

Bruker du derimot DSALT til motorflushing, oppnår man tre ting; det fjerner saltet, det beskytter motordelene mot rust/korrosjon, og det løser opp saltopphopninger som har dannet seg. Er motoren full av salt, så bør en kraftigere rens vurderes (av spesielt saltvannskjølte motorer), og utføres med en 3% blanding i stedet for den vanlige 1%-blandingen. La det stå 24 timer i motoren, før den flushes med rent vann og samme behandling gjentas 3 ganger. Er motoren ny og ellers er behandlet pent, så anbefaler vi å bruke DSALT i vanlig blandingsforhold (1:100) etter hver bruk, da tar du veldig godt vare på motoren din! Vår DSALT mikser er en svært enkel måte å benytte DSALT på.

Når du er ferdig med å bruke DSALT i motor og ellers på båten, så har du kanskje en liten skvett igjen. Hvorfor ikke bruke dette på annet utstyr? På utemøblene på bryggen, vinduene på båthuset, fiskeslukene eller rekkverket på huset?

ANBEFALING:

Å flushe motoren med DSALT fjerner effektivt salt, og etterlater en beskyttende hinne for fremtidig bruk i saltvann. Hvis motoren har hatt lang eksponering for saltvann, med krystallisert salt og korrosjon i kjølekretsen – så er det fortsatt mulig å fjerne saltet ved å bruke DSALT.

For best mulig resultat ved ekstra mye salt – bør prosedyren gjentas 2-4 ganger med minst 24t mellomrom, uten at motoren benyttes i saltvann. Dette for at DSALT skal få mulighet til å bryte ned større saltkrystaller som ofte bygger seg opp i vanskelig tilgjengelige steder. Det anbefales å tilføre kjølekretsen DSALT etter hver bruk for slike motorer. Det anbefales også å bruke DSALT før man spyler over båten med ferskvann, slik at saltet fjernes fra skrog, dekk, kalesje, vinduer etc.


Salt that settles in boat engines is also a big challenge. The salt often gets free rein, and it lies and enjoys itself in all sorts of nooks and crannies, in packs etc. A boat engine that gets flushed with DSALT can scare anyone when you see how much salt that can be in such an engine.

Again, the problem is that regular fresh water does not remove all the salt. Fresh water for engine flushing is common, and helps a little. That is to say; it is better to use only fresh water than not to use at all. If, on the other hand, you use DSALT for motor flushing, you achieve three things; it removes the salt, it protects the engine parts from rust / corrosion, and it dissolves salt accumulations that have formed.

 

If the engine is full of salt, a more powerful cleaning should be considered (especially of saltwater-cooled engines), and performed with a 3% mixture instead of the usual 1% mixture. Leave it in the engine for 24 hours, before flushing it with clean water and repeating the same treatment 3 times. If the engine is new and otherwise treated nicely, we recommend using DSALT in the usual mixing ratio (1: 100) after each use, then you take very good care of your engine! Our DSALT mixer is a very simple way to use DSALT. When you have finished using DSALT in the engine and otherwise on the boat, you may have a little splash left. Why not use this on other equipment? On the outdoor furniture on the pier, the windows on the boathouse, the fish hatches or the railing on the house?

RECOMMENDATION:

Flushing the engine with DSALT effectively removes salt, and leaving a protective film for future use in salt water. If the engine has had a long exposure to salt water, with crystallized salt and corrosion in the cooling circuit – then it is still possible to remove the salt by using DSALT. For best results with extra much salt in the engine – the procedure should be repeated 2-4 times at least 24 hours without using the engine in salt water. This is so that DSALT will have the opportunity to break down larger salt crystals that often build up in hard-to-reach places. It is recommended to supply the DSALT cooling circuit after each use for such motors. It is also recommended to use DSALT before rinsing the boat with fresh water, so that the salt is removed from the hull, deck, canopy, windows, etc.

DSALT er spesielt gunstig for;

 • Generell fjerning av salt på skrog – dekksutstyr – vaier/tauverk – kjetting – skvalpesone, annet utstyr mm.
 • Motorflushing/vinterkonservering
 • Forarbeid til maling/coating/zinking etc
 • Vinduer – bedrer sikt – hindrer nytt salt i å feste seg – kan bare puttes i spylervæsken
 • Vedlikehold av drev og propeller
 • Vedlikehold av kaiområder/utstyr/maskiner
 • Vedlikehold glassfiber
 • Deler kan legges i DSALT-bad, f.eks fiskesluker
 • Båtantenner mm.

DSALT is particularly beneficial for;

 • General removal of salt on hull – deck equipment – wires / ropes – chain – splash zone, other equipment etc.
 • Engine flushing / winter preservation
 • Preparation for painting / coating / zincing etc
 • Windows – improves visibility – prevents new salt from sticking – just put DSALT in the washer fluid
 • Maintenance of gears and propellers
 • Maintenance of quay areas / equipment / machines
 • Fiberglass maintenance
 • Parts can be placed in DSALT bathrooms, eg fish hatches
 • Boat antennas etc.

Kontakt oss

Thomas Warpe
Styreformann/Partner
Telefon: +47 918 98 460
E-post: thomas@dsalt.noDanwald Lønningen
Daglig Leder/Partner
Telefon: +47 9286 9622
E-post: danwald@dsalt.no

Adresse:
Helgesens gate 17, 5032 Bergen