Bil / Transport / Vei

Salt- og korrosjonsskader beløper seg til milliarder bare i Norge. Salting av veier har flere negative aspekter ved seg. Det har en negativ påvirkning av natur/fauna, og det angriper og skader infrastruktur, bymøbler, utstyr, og ikke minst bilen eller kjøretøyet ditt. Og det er de vanskelig tilgjengelige stedene som er mest utsatt. Understell og bremser angripes først, og representerer store utgifter om/når dette må utbedres eller skiftes ut. Andre utsatte steder er langs lister, ved dørhåndtak, og ellers alle de vanskelig tilgjengelige stedene.

Sjekk nyhets-seksjonen for artikler som belyser problemer rundt salt/korrosjon.


Car / Transport / Road

Salt and corrosion damage amounts to billions in Norway alone. Road salting has several negative aspects to it. It has a negative impact on nature / fauna, and it attacks and damages infrastructure, city furniture, equipment, and not least your car or vehicle. And it is the hard-to-reach places that are most vulnerable. Chassis and brakes are attacked first, and represent large expenses if / when this needs to be repaired or replaced. Other exposed places are along moldings, by door handles, and otherwise all the hard-to-reach places.

Check our news-section for articles highlighting the problems related to salt/corrosion.

Et dørhåndtak som har startet å ruste etter at zinken har ofret seg. Dette skjer først der hvor det er vanskelig å komme til med god vask/polering og saltet får virke uforstyrret.


A door handle that has started to rust after the zinc has sacrificed itself. This only happens where it is difficult to achieve good washing/polishing – and the salt is allowed to appear and work undisturbed.

En bilvask er en god investering hele året, men fjerner ikke nødvendigvis saltet fra bilen. Selv ferskvann inneholder en del salt og bindemiddelet i de fleste såper er nettopp salt.  Enkelte typer behandling for bil kan gjøre mer skade enn nytte. Eddik og andre produkter kan angripe særlig magnesium og føre til skader du ikke hadde tidligere. Mange deler også bil med andre, – husk da at understell og motorblokk er i magnesiumlegeringer, og har saltet som en av sine verste fiender. Det hjelper lite å fjerne det synlige saltet om du ikke får fjernet det skadelige saltet. Og det skadelige saltet er saltet man ikke kan se.

DSALT fjerner enkelt og effektivt alt salt, legger igjen en anti-korrosiv hinne, og hindrer nytt salt i å feste seg en gitt periode. Først når saltet er fjernet, er kjøretøyet er skikkelig vasket!

Bremser, understell og vanskelig tilgjengelige steder er veldig utsatt for salt, spesielt i vintersesongen.

Vi anbefaler derfor jevnlig bruk av DSALT for å forebygge rust og korrosjon.


A car wash is a good investment all year round, but it does not necessarily remove the salt from the car. Even fresh water contains salt, and the binder in most soaps are salt. Some types of car treatment can do more harm than good. Vinegar and other products can attack magnesium in particular, and cause damage you did not have before. Many also share a car with others – remember then that the chassis and engine block are in magnesium alloys, and have salt as one of their worst enemies. It does not help much to remove the visible salt if you cannot remove the harmful salt. And the harmful salt is the salt you cannot see.

DSALT easily and efficiently removes all salt, loosen light surface dirt, leaves an anti-corrosive film, and prevents new salt from sticking for a given period. Only when the salt is removed, the vehicle is properly washed!

Brakes, chassis and hard-to-reach places are very prone to salt, especially in the winter season.

 

We therefore recommend regular use of DSALT to prevent rust and corrosion.

Kontakt oss

Thomas Warpe
Styreformann/Partner
Telefon: +47 918 98 460
E-post: thomas@dsalt.noDanwald Lønningen
Daglig Leder/Partner
Telefon: +47 9286 9622
E-post: danwald@dsalt.no

Adresse:
Helgesens gate 17, 5032 Bergen