Maritim / Havbruk

Norge er en stolt, stor og respektert sjøfarts- og havbruksnasjon. I alle segmenter kan norske bedrifter påberope seg å være blant «creme de la creme» innen maritime næringer. Vi er teknologisk dyktig, innovative og verdiskapende.

Men salt og korrosjon sliter også disse næringene med.


Norway is a proud, large and respected maritime and aquaculture nation. In all segments, Norwegian companies can claim to be among the «creme de la creme» in the maritime industries. We are technologically skilled, innovative and value-creating.

But these industries also struggle with salt and corrosion.

For eksempel er det en vanlig prosedyre ved maling av skip å pusse ned til stålet (høytrykksvaske/sandblåse), legge på primer, og deretter male. En vanlig utfordring er at saltet – til tross for at det er fjernet til en viss grad – likevel vil legge seg på det nakne stålet, og dermed komme under annen behandling som kommer oppå. Dette saltet kan man ikke se, og man klarer ikke å fjerne det med vanlig ferskvann. Ved verft og på/ved sjøen er det konstant en viss mengde salt bl.a i luften og fra sjøsprøyt. Dermed vil det legge seg salt på stålet mer eller mindre umiddelbart etter at det er fjernet. Noe som mange ikke er klar over, er at det også finnes salter i sanden som ofte brukes ved sandblåsing, så denne prosessen kan dermed føre til at salter blir tilført stålet. Dette er salter som kommer i tillegg til det som er i luften, og som evt ligger på stålet fra før av. Da hverken primer eller maling er diffusjonstett, så vil saltet ha tilgang til oksygen og fuktighet – og dermed starte korrosjonsprosessen.

Det er heller ikke alltid man får utført vedlikeholdsjobben i en èngang – og da vil nytt salt legge seg på de lagene som er ferdig, med det resultat at det blir salt på stål og mellom lag av behandling. Maling er plast, og når det fjernes ender det i naturen som mikroplast. Det ønsker vi ikke. Derfor bør mest mulig av saltet fjernes, og malingen vil holde lenger.

Ved implementering av DSALT i malerutinene oppnås følgende;

  1. Alt saltet fjernes
  2. DSALT hindrer nytt salt i å feste seg (slik at f.eks når primer/maling kommer oppå ligger det mindre salt under
  3. DSALT inneholder korrosjonshemmere
  4. Grunnet 1.,2., og 3. så går korrosjonsprosessen mye senere. Dette betyr et bedre vedlikehold, mindre vedlikehold, og lenger levetid på primer, maling, objekter. Dette betyr økt effektivitet og sparte kostnader.

Alt etter rutinene kan/bør man også vurdere å benytte DSALT mellom hvert lag primer/maling for å fjerne alt salt som evt kommer mellom lagene. Når toppmalingen er på plass, så bør også DSALT jevnlig benyttes i vedlikeholdet for å fjerne det skadelige saltet som vanlig ferskvann ikke vil klare å fjerne.

Men det er ikke bare ifbm maling at DSALT bør brukes. Ballasttanker, dekk/dekksutstyr, MOB-båter, vinduer for bedre sikt, antenner (salt kan redusere VHF-signalene) osv.

Innen havbruk så er også salt en utfordring. I tillegg til at også oppdretternes utstyr, bygninger, og båter utsettes for salt og korrosjon, så er også nøtene utsatt. Spesielt nøter som er impregnert. Saltet fører til dårligere vedheft for impregneringen, og denne skaller lettere av. Denne type impregnering inneholder ofte kobber, og dette ønsker vi ikke å slippe ut i naturen. Benyttes DSALT vil saltet fjernes, og impregneringen vil få bedre feste, og skalle senere av.

Salt påvirker alt, og det påvirker det negativt. Derfor bør saltet fjernes. DSALT er en enkel, kostnadseffektiv måte å fjerne saltet på, og dermed også en hel del følger som salt fører til.


For example, it is a common procedure when painting ships – to high-pressure-wash / sandblast, apply primer and paint. A common challenge is that the salt – despite the fact that it has been removed to a certain extent – will still settle on the bare steel, and thus come under other treatment that comes on top.

You cannot see this salt, and you cannot remove it with ordinary fresh water. At shipyards and on / by the sea, there is constantly a certain amount of salt, for example in the air and from sea spray. Thus, salt will settle on the steel more or less immediately after it is removed. Something that many are not aware of is that there are also salts in the sand that are used in sandblasting, so this process can lead to salts being added to the steel. These are salts that are in addition to what is in the air, and which may be on the steel from before. As neither primer nor paint is diffusion-tight, the salt will have access to oxygen and humidity – and start the corrosion process.

 

It is also not always possible to perform the maintenance job in one go – and then new salt will settle on the finished layers, with the result that there will be salt on the steel and between layers of treatment. Paint is plastic, and when removed, it ends up in nature as microplastic. We do not want that. Therefore, as much of the salt as possible should be removed, and the paint will last longer.

 

By implementing DSALT in the painting procedures, the following is achieved;

All the salt is removed

DSALT prevents new salt from sticking (so that, for example, when primer / paint comes on top, there is less salt underneath)

DSALT contains corrosion inhibitors

Due to the 1st, 2nd and 3rd, the corrosion process starts much later. This means better maintenance, less maintenance, and longer life of paint and objects. This means increased efficiency, decreased use of resources, and saved costs.

Depending on the routines, one can / should also consider using DSALT between each layer of primer / paint to remove any salt that may come between the layers. When the top paint is in place, DSALT should also be used regularly in maintenance to remove the harmful salt that ordinary fresh water will not be able to remove.

 

But it is not just before painting that DSALT should be used. Ballast-tanks, decks / deck equipment, MOB boats, windows for better visibility, antennas (salt can reduce VHF signals) etc.

 

In aquaculture, salt is also a challenge. In addition to the farmers’ equipment, buildings and boats being exposed to salt and corrosion, the nets are also exposed. Especially nets that are impregnated. The salt leads to poorer adhesion to the impregnation, and this peels off more easily. This type of impregnation often contains copper, and we do not want to release this into nature. If DSALT is used, the salt will be removed, and the impregnation will have a better adhesion, and will peel off later.

 

Salt affects everything, and it affects it negatively. Therefore, the salt should be removed. DSALT is a simple, cost-effective way to remove the salt, and thus also a lot of consequences that salt leads to.

Kontakt oss

Thomas Warpe
Styreformann/Partner
Telefon: +47 918 98 460
E-post: thomas@dsalt.noDanwald Lønningen
Daglig Leder/Partner
Telefon: +47 9286 9622
E-post: danwald@dsalt.no

Adresse:
Helgesens gate 17, 5032 Bergen